هتل های بالی

دیسکاوری کارتیکا

دیسکاوری کارتیکا

گرند هایت

گرند هایت

گرند میراژ

گرند میراژ

کوتا پارادیسو

کوتا پارادیسو

رامادا بینتانگ

رامادا بینتانگ

شرایتون بالی کوتا ریزورت

شرایتون بالی کوتا ریزورت

سوفیتل بالی نوسا دوا بیچ

سوفیتل بالی نوسا دوا بیچ

آنوایا بیچ ریزورت

آنوایا بیچ ریزورت

پولمن نیروانا

پولمن نیروانا

داینستی بالی | (دای ناستی)

داینستی بالی | (دای ناستی)

اینایا پوترا

اینایا پوترا

اینترکانتیننتال

اینترکانتیننتال

وستین ریزورت

وستین ریزورت

بالی رانی

بالی رانی

وایت رز کوتا

وایت رز کوتا

کوتا استیشن

کوتا استیشن