جاذبه های گردشگری باکو

میدان فانتن

میدان فانتن

موزه ملی تاریخ آذربایجان

موزه ملی تاریخ آذربایجان

موزه فرش

موزه فرش

موزه ادبیات نظامی گنجوی

موزه ادبیات نظامی گنجوی

مسجد حیدر

مسجد حیدر

مجموعه فرهنگی حیدر علی اف

مجموعه فرهنگی حیدر علی اف

کوه یانارداغ

کوه یانارداغ

قصر شیروان شاه

قصر شیروان شاه

شهر قدیم

شهر قدیم

خیابان تارگوی

خیابان تارگوی

پارک ونیز کوچک

پارک ونیز کوچک

بلوار ساحلی

بلوار ساحلی

برج های شعله

برج های شعله

برج دختر

برج دختر

برج تلویزیون

برج تلویزیون

اثر سنگی و هنری قبوستان

اثر سنگی و هنری قبوستان