اطلاعات هانوی
کشور ویتنام
دین بودا-مسیحیت-اسلام
جمعیت 94569072
زبان رسمی ویتنامی
آب و هوا موسمی استوایی
میانگین دما 0
سطح قیمت 0

-